Wet- en regelgeving logopedie

De logopedist heeft met heel wat wet- en regelgeving te maken.

WGBO: De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener.

Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt wat goede zorg is, en wat de consument kan doen als hij ontevreden is over de zorg.

Wet BIG: De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg stelt eisen aan de kwaliteit van de zorgverlener.

WBP: De Wet bescherming persoonsgegevens regelt een zorgvuldige omgang bij het verwerken van persoonsgegevens.

WMG: De Wet marktordening gezondheidszorg heeft als doel gereguleerde marktwerking in de zorg te realiseren.

ZVW: Volgens de Zorgverzekeringswet is iedere Nederlander verplicht zich te verzekeren tegen zorgkosten.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld: Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming: De AVG is een Europese verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Het regelt de privacyrechten van burgers en geeft verplichtingen voor overheden en
bedrijven. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en treedt per 25 mei 2018 in werking.

Meer informatie over deze wet- en regelgeving vindt u hier.