Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN 2023

 

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een logopedist of haar/zijn waarnemer en voor facturen voor niet nagekomen afspraken zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, zijn terstond – na verloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn (zonder korting) – opeisbaar. De tarieven voor logopedie verschillen per soort behandeling en per verzekeraar. Exacte tarieven kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Tarieven voor b.v. extra rapportages en niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vastgesteld, omdat deze ook niet voor vergoeding in aanmerking komen.
 1. Bij contante betaling wordt het eindbedrag afgerond op de dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.
 1. Als u niet op uw afspraak kunt komen moet u vóór 07:30 uur afzeggen. Indien mogelijk graag eerder.
  Gereserveerde tijd voor behandeling, die niet voor 07:30 uur op de dag van de afspraak is afgezegd, kan in rekening worden gebracht
  . Hiervoor geldt een tarief voor niet nagekomen afspraken. De nota zal worden gericht aan de patiënt/cliënt zelf of diens vertegenwoordiger. Let op dat de nota niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, u moet dit zelf betalen. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt in 2023  €37,50.
 1. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 15 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Indien het bezwaar slechts een deel van de factuur betreft, gelden met betrekking tot het niet betwiste deel onverminderd de punten 5 en volgende van deze voorwaarden. Het aantekenen van bezwaar heeft geen gevolg voor de hierna genoemde termijnen.
 1. Nota’s dienen binnen 30 dagen te worden betaald. Als de patiënt, cliënt of diens vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten, om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan (de invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten. Nota’s die niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn betaald worden voor verdere administratieve afhandeling direct overgedragen aan Medicas Incassojuristen. U ontvangt dus geen betalingsherinneringen van de praktijk, maar van Medicas. De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn te vinden op www.medicas.net.
 1. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen, Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.
 1. Indien door de patiënt of cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag van facturering gebruik gemaakt.
 1. Na het verstrijken van het onder punt 5 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder een nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De patiënt, cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.
 1. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van €75,- (vijfenzeventig euro) en dit alles exclusief mogelijk verschuldigde BTW.
 1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.
 1. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechtbank in het arrondissement, waarin de betreffende logopedist praktijk houdt. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van de sector kanton, is de betreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank te Utrecht.

Logopediepraktijk Van de Venne, laatst gewijzigd januari 2023